In your html page, add the snippet and call gtag_report_conversion when someone clicks on the chosen link or button.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest CDSR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-167) przy ul. Zawiszy 16B, lok 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000595892, REGON: 363489110 oraz NIP: 5252642663.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie pod adresem: ul. Zawiszy 16B, lok. 74, 01-167 Warszawa, oraz mailowo pod adresem mailowym: k.jakubiak@cdsr.pl.
 3. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres mailowy. będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie będą przechowywane przez czas trwania Konkursu.
 6. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział w Konkursie Uczestnika, który wygrał konkurs, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz promocji, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 7. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród.
 9. Dane osób fizycznych, zgłaszających udział Uczestników w Konkursie nie będą przekazywane innym podmiotom.

Klauzula informacyjna

Regulamin konkursu #Challenge-19 (dalej jako: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#Challenge-19” (dalej jako: „Konkurs”), prowadzonym przez CDSR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-167) przy ul. Zawiszy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000595892, REGON: 363489110 oraz NIP: 5252642663 (dalej jako: „Spółka”).
 2. Konkurs prowadzony będzie na stronie pod adresem: https://thenewpr.cdsrcomm.pl/#case.
 3. Organizatorem Konkursu jest Spółka (dalej także jako: „Organizator”).
 4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 5.08.2020 r. do 5.09.2020 r. (do godziny 23.59).

§ 2. Uczestnicy konkursu.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział firmy. Na potrzeby niniejszego regulaminu przez firmę będzie rozumiana każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą (dalej jako: „Uczestnik” lub „Firma”).
 2. W imieniu Uczestnika zgłoszenie wysyła osoba go reprezentująca, która:
  1. jest pełnoletnia,
  2. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie poprzedzającym stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3. Wymagania techniczne do uczestnictwa w Konkursie.

W celu uczestnictwa w Konkursie należy spełnić następujące wymagania techniczne:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 2. posiadanie adresu e-mail.

§ 4. Zadanie konkursowe.

 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu za pośrednictwem strony internetowej Konkursu zgłoszenia zawierającego:
  1. Nazwę Firmy, w imieniu której osoba działająca w jej imieniu zgłasza udział w konkursie,
  2. Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Firmę,
  3. Opis celów działalności Firmy i problemów, z którymi się zmaga,
  4. Adres mailowy firmy lub osoby reprezentującej Firmę,
  5. Numer telefonu do kontaktu.

§ 5. Nagroda.

 1. Organizator wybierze z nadesłanych zgłoszeń jedno zgłoszenie Firmy, której cele działalności są najbardziej innowacyjne i kreatywne oraz przyzna zwycięzcy nagrodę w postaci półrocznej, bezpłatnej obsługi programu P360, który polega na promocji Firmy.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 10.09.2020.
 3. Uczestnik odpowiada za dostarczenie prawidłowych danych kontaktowych.
 4. Uczestnik nie może wymienić nagrody na równowartość pieniężną.
 5. Uczestnik nie może przenieść nagrody na inną Firmę.

§ 6. Możliwość nieuwzględnienia przez Organizatora zadań konkursowych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie zgłoszeń:
  1. zgłoszonych niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu,
  2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest CDSR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-167) przy ul. Zawiszy 16B, lok 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000595892, REGON: 363489110 oraz NIP: 5252642663.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie pod adresem: ul. Zawiszy 16B, lok. 74, 01-167 Warszawa, oraz mailowo pod adresem mailowym: k.jakubiak@cdsr.pl.
 3. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres mailowy. będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie będą przechowywane przez czas trwania Konkursu.
 6. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział w Konkursie Uczestnika, który wygrał konkurs, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz promocji, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 7. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród.
 9. Dane osób fizycznych, zgłaszających udział Uczestników w Konkursie nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 8. Tryb składania reklamacji.

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: k.jakubiak@cdsr.pl.

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. 
 2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronie internetowej Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Konkursu oraz drogą mailową.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestników.
Używamy Cookies